PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ V JAROŠOVĚ

Majitel: Město Uherské Hradiště

Provozovatel: Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 540 588.

I.Charakteristika hřiště

Tento provozní řád upravuje pravidla provozu  městského veřejného víceúčelového sportovního hřiště na sídlišti Jarošov – Louky, na parc. č. 855/1 v k.ú. Jarošov (před bytovými domy ul. Louky čp. 493 a 492). Povrch hřiště je afaltový s možností využití pro: volejbal, nohejbal, badminton, florbal, malá kopaná, a ostatní obvyklé sporty.

II. provozní doba hřiště

Listopad – březen
pondělí až neděle 9 -18 hodin

Duben - říjen
pondělí až neděle 8 -20 hodin

III.Podmínky pro užívání hřiště

  1. Užívání plochy i pohyb v tomto areálu je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.
  2. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoli úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu.
  3. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou újmu ostatním přítomným osobám, dále pak areál i okolí udržovat v čistotě.
  4. Vstup za účelem individuálního sportování je povolen pouze v uvedenou provozní dobu. Hřiště je přednostně určeno pro děti a mládež do 15 let, děti do 6 let a jedinci se špatnou motorikou mohou využívat hřiště pouze pod dozorem odpovědné dospělé osoby.
  5. Hřiště je možné užívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Tenisovou síť je možné zapůjčit po dohodě s odpovědnou osobou. Součástí zařízení sportoviště jsou rovněž fotbalové branky a tenisové sloupky.
  6. Každý návštěvník sportovního areálu je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
  7. Případné poškození hřiště prosím nahlaste Městské policii na tel. 156 nebo na příspěvkovou organizaci Sportoviště města Uherské Hradiště, tel. 572 540 588.
  8. V areálu je  z a k á z á n o :

• kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek, používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek

• poškozovat plochu, včetně vybavení areálu

• vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty

• rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky

• jezdit na motocyklech

• vstupovat na plochu s předměty ohrožujícími bezpečnostV Uherském Hradišti dne 1. 1. 2010: 


Vypracoval a schválil: Mgr. Evžen Slavík, ředitel organizace


Osoba zodpovědná za provozování areálu: Drahomír Habarta, tel: 731 548 296.