V současnosti je hřiště v provozu od 9.00 do 18.00 hodin. Za nepříznivých klimatických podmínek je areál pro veřejnost uzavřen. V případě že je areál uzamčen v provozní době, je možné si klíč vyzvednout  u správce areálu p. Vaška, tel: 605 642 837.

CENÍK SPORTOVNÍHO AREÁLU VÝCHOD

Sportoviště na tenis + půjčení sportovního nářadí

Všechny subjekty

50 Kč/h/kurt

Sportoviště s umělou trávou

Všechny subjekty

150 Kč/h/bez osvětlení

Všechny subjekty

250 Kč/h/s osvětlením

Asfaltové hřiště+půjčení sportovního nářadí

Všechny subjekty

150 Kč/h

Sportovní areál Východ - pronájem reklamní plochy

Všechny subjekty

5000 Kč/m2/rok

PROVOZNÍ ŘÁD
Sportovního areálu Východ

Sportovní areál a jeho vybavení jsou majetkem Města Uherské Hradiště.

Provozovatel: Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní hala, Stonky 860, PSČ 686 01, tel.: 572 540 588.

I. Provozní doba

1. Pro ZŠ Východ - v období od 1. září do 30. června je hřiště od pondělí do pátku vyhrazeno od 8.00 do 15.00 pro ZŠ Východ.
2. Pro veřejnost – v období od 1. září do 30. června je hřiště od 15.00 do 20.00 hodin od pondělí do pátku k dispozici veřejnosti, v sobotu a v neděli od 9.00 do 20.00. V období od 1. července do 31. srpna je hřiště v provozu od 9.00 do 20.00 hodin. Za nepříznivých klimatických podmínek je areál pro veřejnost uzavřen. V případě že je areál uzamčen v provozní době, je možné si klíč vyzvednout  u správce areálu Václava Chvojky, tel: 724 977 778.

II. Podmínky pro užívání plochy

1.       Užívání plochy i pohyb v tomto areálu je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.

2.       Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoli úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu.

3.       Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou újmu ostatním přítomným osobám.

4.       V případě zjištění závady v prostoru hrací plochy či jinde v areálu, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli či osobám zodpovědným za provozování areálu plochy.

5.       Každý návštěvník sportovního areálu je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát  pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.

6.       Každý návštěvník je povinen areál i okolí udržovat v čistotě.

7.       Osoby, které užívají hrací plochu v areálu, jsou povinny ji užívat výhradně k účelu, ke kterému je stanovena a vstupovat na ni pouze ve sportovní obuvi, která je na příslušný povrch vhodná.  

8.       V areálu je  z a k á z á n o :

• kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek, používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek či vstupovat na hřiště se žvýkačkou

• poškozovat plochu, včetně vybavení areálu

• vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty

• rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky

• jezdit v areálu na kole

• vstupovat na plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost

Poznámka:

Po dobu školních prázdnin je sportovní areál vyhrazen pro veřejnost po celý den (mimo vánoční a novoroční svátky).
Na základě zájmu jednotlivců nebo kolektivů je možné REZERVOVAT u správce areálu za stanovený poplatek areál sportoviště pro uzavřenou společnost (mimo doby vyhrazené pro potřeby ZŠ Východ).
Správce sportovního areálu jsou přítomen v areálu v době vyhrazené pro veřejnost od 15.00 hodin do ukončení provozní doby. Výjimky z této zásady budou zveřejňovány na vývěsce před vchodem do sportovního areálu.

V Uherském Hradišti 1. března 2009

Vypracoval a schválil: Mgr. Evžen Slavík, ředitel organizace

Osoba zodpovědná za provozování areálu: p. Vašek, tel: 605 642 837.