1. Informace o zpracování osobních údajů

Sportoviště města Uherské Hradiště, je příspěvkovou organizací města Uherské Hradiště, které je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je zajišťování sportovních, tělovýchovných a rekreačních činností a služeb při provozování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zařízení, v nichž se realizují jak vlastní, tak zprostředkované sportovní, tělovýchovné a rekreační činnosti jednotlivců, kolektivů či veřejnosti.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. Poskytování služeb registrovaným uživatelům,
  2. přímého marketingu,
  3. zajišťování smluvních vztahů.


Kontaktní adresa správce:

Sportoviště města Uherské Hradiště, Sportovní hala, Stonky 860, IČ:71234187, telefon: +420 572 540 588, e-mail: sh@sportoviste-uh.cz, ID datové schránky: 492k78b.

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů:

Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, telefon: +420 572 540 543, +420 731 548 277, e-mail:  sh@sportoviste-uh.cz.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


2. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí


Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných příspěvkovou organizací Sportoviště města Uherské Hradiště (např. výstava vín, sportovní utkání a další sportovně společenské akce akce), bude zvěřejněno vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce, plakátu atd.).

Příspěvková organizace Sportoviště města Uherské Hradiště, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.Oznámení protiprávního jednání