Na sídlišti Mojmír v Uherském Hradišti je zbrusu nové sportoviště pro širokou veřejnost, které vzniklo komplexní přestavbou starých, již nevyhovujících sportovních ploch. Obyvatelé města se mohou těšit na fotbalové hřiště, atletický ovál se sektory skoku dalekého a vrhu koulí a dvě víceúčelová tartanová hřiště. Nově jsou zde vybudovány šatny, sociální zázemí pro sportovce, venkovní fitness, oplocení a v okolí sportovišť je vysazena nová zeleň. Akce stála 36 milionů korun s využitím dotace z MŠMT ve výši 15,9 milionu. Rekonstrukce sportoviště začala na podzim 2019 a trvala tři čtvrtě roku.

„Věřím, že se nám podařilo to hlavní, tedy dosáhnout atraktivního sportovního zázemí přístupného veřejnosti bez jakéhokoli omezení. Cílem je také motivovat děti a mládež ke sportovním aktivitám. Projekt byl zaměřen na nejširší sportovního vyžití, a to včetně fitness aktivit, které bude možné provozovat téměř po celý rok,“ poznamenal starosta.

Rekonstrukce Sportovního areálu Mojmír byla navržena tak, aby při ní byly nejen zmodernizovány stávající prostory, ale aby se rozšířila i možnost rozvoje nejrůznějších disciplín.

Bývalý sportovní areál se škvárovou atletickou dráhou, travnatým hřištěm, dvěma malými hřišti s asfaltovým nerovným povrchem, rozpadlými přístupovými plochami a nedostatečným parkovištěm byl pro sportovní činnosti už v naprosto nevyhovujícím stavu,“ popsal starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Nový záměr města tedy přinesl moderní a špičkově vybavená sportoviště jako atletický ovál a hřiště na kopanou, severní víceúčelové hřiště pro florbal, tenis či volejbal a jižní víceúčelové hřiště určené pro basketbal, házenou nebo i skok vysoký.  Součástí projektu bylo vybudování nových zasakovacích objektů, přístupových a příjezdových zpevněných ploch, parkoviště, šaten a sociálního zázemí pro sportovce, napojení na inženýrské sítě, venkovní posilovny, oplocení sportovního areálu, veřejného osvětlení sportovního areálu, areálového rozvodu vody a sadových úprav.PROVOZNÍ ŘÁD

SPORTOVNÍHO AREÁLU MOJMÍR

Provozovatel: Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 540 588, Správce hřiště: 731 548 276


I. Provozní doba je rozdělena na dvě části

 

a) Provozní doba pro školy

Školami je sportovní areál možno využívat pro potřeby výuky ve dnech školního vyučování v době od 1. září do 30. června vždy od 08.00 do 15.00 hodin mimo školních prázdnin.


b) Provozní doba pro veřejnost

Provozní doba
Listopad - Březen otevřeno jen na objednávku
Duben 15:00 - 19:00 hod.
Květen - Srpen 15:00 - 20:00 hod.
Září 15:00 - 19:00 hod.
Říjen 15:00 - 18:00 hod.
SO, NE, státní svátky 08:00 - 12:00 a 14:00 - 20:00 hod. – popř. dle dohody a roční doby

Poznámka: Po dobu školních prázdnin je sportovní areál vyhrazen pro veřejnost po celý den v provozní době plánované pro příslušný měsíc (mimo vánoční, novoroční a velikonoční svátky, kdy bude provozní doba stanovena v závislosti na klimatických podmínkách). Za nepříznivých klimatických podmínek je areál pro veřejnost uzavřen.

II. Podmínky užívání sportovišť


1. Žákům škol v hodinách tělocviku je vstup povolen pouze v doprovodu pedagogického dozoru. Dozor zodpovídá za chování svých cvičenců a za případné poškození sportovišť a jejich vybavení.
2. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny.
3. Pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými. Je zakázáno na hřiště donášet další věci, kromě sportovních potřeb.
4. Jízdní kola je potřeba odkládat ve vymezeném prostoru. Kočárky na sportoviště nepatří.
5. Všichni návštěvníci a uživatelé areálu dbají zásad slušného chování a udržují v areálu pořádek. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob.
6. Užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel víceúčelových sportovišť nenese odpovědnost za jakýkoli úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu.
7. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
8. Při odchodu ze sportoviště je návštěvník povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.
9. V případě zjištění závady v prostoru hrací plochy či jinde v areálu, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli či osobám zodpovědným za provozování areálu plochy.
10. Každý návštěvník sportovního areálu je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
11. Každý návštěvník je povinen areál i okolí udržovat v čistotě.
12. Osoby, které užívají hrací plochu v areálu, jsou povinny vstupovat na hrací plochu pouze v obuvi, která je na tento povrch vhodná a její použití nezpůsobuje poškozování povrchu.
13. Posilovací stroje využívat jen pod dohledem učitele, trenéra nebo dospělé osoby. Při cvičení se řiďte pokyny, které jsou na každém posilovacím stroji.
14. Osobám mladším 15 let je užívání sportovního areálu povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
15. V areálu je z a k á z á n o:
- kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek, používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek
- poškozovat plochu, včetně vybavení areálu
- vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty
- rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky
- jezdit na kolech a motocyklech
- shromažďování osob za jiným než sportovním účelem
- vstupovat na plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost

Důležitá telefonní čísla

Policie ČR: 158
Zdravotní záchranná služba: 155
Hasiči: 150
V Uherském Hradišti 11. července 2020
Vypracoval a schválil: Mgr. Evžen Slavík, ředitel organizace