Provozní doba
V období od 1. dubna do 31. října od 9.00 do 20.00 hodin.
V období od 1. listopadu do 31. března od 9.00 do 19.00 hodin.
Za nepříznivých klimatických podmínek je areál pro veřejnost uzavřen.

Podmínky pro užívání plochy

1.       Užívání plochy i pohyb v tomto areálu je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.

2.       Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoli úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu.

3.       Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou ostatním přítomným osobám.

4.       V případě zjištění závady v prostoru hrací plochy či jinde v areálu, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli či osobám zodpovědným za provozování areálu plochy.

5.       Každý návštěvník sportovního areálu je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.

6.       Každý návštěvník je povinen areál i okolí udržovat v čistotě.

7.       Osobám, které užívají hrací plochu v areálu, se doporučuje vybavení ochrannými pomůckami (chránič kolen, loktů, zápěstí, hlavy a pod.).


V areálu je  z a k á z á n o :

§  kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek, používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek

§  poškozovat plochu, včetně vybavení areálu

§  vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty

§  rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky

§  jezdit na motocyklech

§  vstupovat na plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost