I.Charakteristika hřiště

Tento provozní řád upravuje dočasně pravidla provozu  městského sportovního hřiště ( dále hřiště ) na sídlišti Šafaříkova, které bylo spolufinancováno Evropskou unií v rámci integrovaného plánu rozvoje města. Syntetický povrch hřiště umožňuje využití pro volejbal, tenis, nohejbal, badminton, florbal, fotbal, basketbal a ostatní obvyklé sporty.

II. Provozní doba hřiště

květen až srpen:  pondělí až neděle  9:00 hod - 20:00 hod!!!

září, říjen, duben 9.00 - 19.00

III. Podmínky pro užívání hřiště:

 1. Každý návštěvník hřiště je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele. Ten, kdo řád poruší a neopustí-li hřiště na základě výzvy pověřených osob dobrovolně, může být ze hřiště vyveden za účasti policie.
 2. Užívání a pohyb na hřišti i v jeho okolí je na vlastní nebezpečí návštěvníků. Provozovatel převzal od dodavatele prohlášení o bezpečnosti zařízení a nenese odpovědnost za způsobený úraz.
 3. Každý návštěvník je povinen udržovat hřiště i okolí v čistotě, upozornit na poškození zařízení, které by mohlo způsobit zranění a chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou újmu ostatním přítomným osobám.
 4. Jakékoliv poškození hřiště a zařízení je nutné hlásit provozovateli nebo osobě odpovědné za provozování hřiště.
 5. Vstup za účelem individuálního sportování je povolen pouze v uvedenou provozní dobu. Hřiště je přednostně určeno pro děti a mládež do 15 let, děti do 6 let a jedinci se špatnou motorikou mohou využívat hřiště pouze pod dozorem odpovědné dospělé osoby.
 6. Hřiště je možné užívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým je určeno. Vstupovat na hřiště je pouze ve vhodné sportovní obuvi. Výměny tenisové a volejbalové sítě a jiných zařízení, jakožto zapůjčení je možné po dohodě s odpovědnou osobou.

Na hřišti a v jeho okolí je  zakázáno!

 • kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek, či používat hřiště a zařízení pod vlivem alkoholu a omamných látek
 • poškozovat plochu, či jiné zařízení hřiště
 • vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty
 • rozdělávat ohně, používat pyrotechnické pomůcky, nebo vstupovat na plochu
 • s chemikáliemi a předměty ohrožujícími bezpečnost
 • vstupovat v kopačkách s plastovými a kovovými kolíky a v tretrách se hřeby
 • vstupovat a jezdit na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu, motocyklech, nebo vstupovat na plochu s s jinými vozidly

Osoba zodpovědná za provozování hřiště: Dalibor Jinek, tel.: 603 206 898.

V Uherském Hradišti dne  1. 5. 2013

Mgr. Evžen Slavík

ředitel Sportoviště města Uh. Hradiště, p.o.