PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ  V MÍKOVICÍCH

Majitel:                  Město Uherské Hradiště

Provozovatel:      Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 540 588.

I.Charakteristika hřiště

Tento provozní řád upravuje pravidla provozu  městského veřejného víceúčelového sportovního hřiště v Míkovicích, ulice Na Příkopě na pozemku p.č. 164 o výměře 697 m2. Povrch hřiště je afaltobetonový s možností využití pro: volejbal, nohejbal, badminton, florbal, malá kopaná a ostatní obvyklé sporty.

II. provozní doba hřiště

Říjen – Září
pondělí až neděle 8 -18 hodin

Duben - Říjen
pondělí až neděle 8 -20 hodin

III.Podmínky pro užívání hřiště

  1. Užívání plochy i pohyb v tomto areálu je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.
  2. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoli úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu.
  3. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou újmu ostatním přítomným osobám, dále pak areál i okolí udržovat v čistotě.
  4. Vstup za účelem individuálního sportování je povolen pouze v uvedenou provozní dobu. Hřiště je přednostně určeno pro děti a mládež do 15 let, děti do 6 let a jedinci se špatnou motorikou mohou využívat hřiště pouze pod dozorem odpovědné dospělé osoby.
  5. Hřiště je možné užívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny.
  6. Každý návštěvník sportovního areálu je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
  7. Případné poškození hřiště, nebo jeho vybavení prosím nahlaste Městské policii na tel. 156 nebo na příspěvkovou organizaci Sportoviště města Uherské Hradiště, tel. 572 540 588.

V areálu je  z a k á z á n o :

• kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek,  používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek

• poškozovat plochu, včetně vybavení areálu

• vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty

• rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky

• jezdit na motocyklech

• vstupovat na plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost


V Uherském Hradišti dne 1. 1. 2010: 


Vypracoval a schválil: Mgr. Evžen Slavík, ředitel organizace


Osoba zodpovědná za provozování areálu: Drahomír Habarta, tel.: 731 548 296.