Provozní doba

 • V období od 1. dubna do 31. října od 9.00 do 20.00 hodin.
 • V období od 1. listopadu do 31. března od 9.00 do 19.00 hodin.

Za nepříznivých klimatických podmínek je areál skateparku pro veřejnost uzavřen.

Podmínky pro užívání plochy a překážek

 • V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu a kolečkových bruslích, popř. kole k tomu přizpůsobenému.
 • Užívání plochy a překážek, i pohyb v tomto skateparku, je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 • Majitel ani provozovatel skateparku nenese odpovědnost za jakýkoli úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu.
 • Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou ostatním přítomným osobám.
 • V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateplochy, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli plochy.
 • Každý návštěvník skateparku je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
 • Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě.

Osobám, které užívají plochu a překážky v areálu, se doporučuje vybavení ochrannými pomůckami (chránič kolen, loktů, zápěstí, hlavy a pod.).

V areálu skateparku je zakázáno

 • kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek, používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek,
 • poškozovat plochu, překážky včetně vybavení skateparku a jinak s nimi manipulovat
 • vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty
 • rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky
 • jezdit na motocyklech, koloběžkách a jízdních kolech
 • vstupovat na plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost